Utlånsregler

Sist oppdatert 7. november 2018 13:02

1. Lånerett
Alle som bor i landet, kan låne gratis på biblioteket.
2. Som låner forplikter du deg til å:
Behandle bøker og annet bibliotekmateriale pent.
Levere tilbake i rett tid.
Erstatte skader på eller tap av bibliotekets eiendom etter vedtatte satser.
Følge bibliotekets regler og fastsatte lånefrister.
Ha lånekortet med på biblioteket når du skal låne.
3. Lånerens rettigheter
Utlån av bøker og annet materiell er gratis. Bøker og annet materiale som ikke finnes i Karmøy folkebibliotek, kan lånes inn fra andre bibliotek. For slikt innlån gjelder eierbibliotekets utlånsregler.
Gratis tilgang til publikums PC og trådløst nett.
4. Lånekort
Lånekort og pinkode er personlig, og kan ikke brukes av andre. Pinkode skal ikke oppbevares sammen med lånekortet. Låner eller låners foresatte står personlig ansvarlig for alt materiell som blir lånt på kortet.
For å få lånekort må det vises gyldig legitimasjon.
Barn og ungdom under 15 år må ha foreldres eller foresattes underskrift på innmeldingskortet.
Navneforandring, adresseforandring eller tap av lånekort må meldes straks til biblioteket.
Første lånekort er gratis. Tapt lånekort erstattes mot et gebyr på kr 30,-
Har låner glemt lånekortet, kan det lånes mot å vise gyldig legitimasjon.
5. Lånefrister
Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere / lengre utlånstid.
For sen innlevering vil medføre gebyr. Låner betaler gebyr for 1. og 2. varsel. 3. varsel blir regning på erstatning av materiell som ikke er tilbakelevert + purregebyr.
Tapt eller skadet materiale må erstattes.
Lån kan fornyes dersom materialet ikke er reservert til andre.
Bøker fra ”hurtiglånshylle” kan ikke fornyes.
6. Inndratt lånerett.
Biblioteket kan sperre kort for lån:
Ved ukjent adresse o.l.
Ved uoppgjorte erstatninger og gebyrer.
Ved brudd på utlånsreglene.
7. Film lånt ved biblioteket er til privat bruk.
Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Ordensregler

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.
Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket

Annen sjenerende framtreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.
Bortvisning fra bibliotekets område betyr ikke varig utestenging. Det er et tiltak i her og nå situasjon. Varig bortvisning vil være et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.